ÚVODEM

PRO - PLANT / ÚVODEM

Vítáme Vás na našich stránkách.

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že najdete co potřebujete.

V případě, že zde nenajdete informaci kterou sháníte, obraťte se s vaším dotazem přímo na naší email adresu.

Z obchodního hlediska máme ceník maloobchodní ( e-shop ) ale také velkoobchodní. Abyste se dostali na velkoobchodní ceník, je potřeba se zaregistrovat a učinit jinou obchodní dohodu, která zahrnuje mimo jiné a zejména dohody o dodávkách, cenách, platbách kvalitě a případné reklamaci, a pod. Tato dohoda je písemná.

NOVĚ:

upravili jsme základní obchodní podmínky, které by měly být srozumitelnější.

Hlavní změna:

1) cena produktu obsahuje i tzv. balné ale nikoliv náklady na dopravu ( na dodání )

2) cena za dodání bude zkalkulována až na základě celkového zabalení, a bude odpovídat cenám běžných přepravců jako Česká pošta, PPL, a pod.

Obchodní podmínky

Základní obchodní podmínky vydané firmou Pro-Plant, spol.s.r.o. jsou platné pro maloobchodní dodávky prostřednictvím e-shopu.  

 
ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne 25.2.2012
 
1.      Použitelnost
Obchodní podmínky pouze „doplňují“ smlouvu mezi uživatelem a provozovatelem eshopu. Obchodní podmínky nejsou samotnou smlouvou. Ta je v převážné tvořena závaznou objednávkou zákazníka (určení smluvních stran, zboží a ceny) a jejím potvrzením ze strany provozovatele eshopu. V rámci objednávky pak dochází současně k odsouhlasení obchodních podmínek. 
2.      Ochrana spořebitele ( uživatele )

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. To znamená, že spotřebitelem nebude ten, kdo dál zboží bude prodávat konečným zákazníkům. Vzhledem k tomu, že dochází na eshopech k uzavírání smluv pomocí tzv. prostředků komunikace na dálku, pak musí být spotřebiteli před uzavřením smlouvy (tj. před odesláním objednávky) poskytnuty následující informace:

a)      identifikace provozovatele eshopu – firma společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele, IČ, sídlo nebo místo podnikání, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, emailová adresa,

b)    údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c)       název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d)      cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e)      náklady na dodání,

f)        způsob platby, dodání nebo plnění,

g)      poučení o právu na odstoupení,

h)      náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i)        doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení.

Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním musí být spotřebiteli písmeně poskytnuty tyto informace:

a)      obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b)      informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,

c)       informace o službách po prodeji a o zárukách,

d)      podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

 

3. Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv

a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c)       na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d)      na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e)      na dodávku novin, periodik a časopisů,

f)        spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

4.      Ceny a náklady na dodání
Ceny uvádí Prodávající v Kč s DPH s balným bez nákladů na dodání.

Náklady na dodání - jsou stanoveny dle platných ceníků příslušné dopravní služby, nebo ceníku České pošty a závisí na velikosti oběmu zakázky.

Balné - náklady na obalový materiál pro bezpečnou přepravu jsou uvedeny pušální částkou na celou objednávku.

 

5.      Platby
Platbu je možné provádět na dobírku.
 
6.      Kontrola kvality a Reklamace
Kupující si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl použit při výsadbě lze těžko označit subjekt, který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace.
Kupující je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo převzetí důkladně sám zkontrolovat, nebo jím pověřenou třetí osobou dát zkontrolovat. Reklamace s výjimkou pohřešování, které při převzetí produktů musí být uvedeno na Dodacím listě, je nutno nejpozději do 3 dnů písemně a specifikovaně ohlásit Prodávajícímu.
Kupující poskytne veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo jiné tím, že umožní prodávajícímu prozkoumat okolnosti použití zpracování. Z projednání reklamace nemůže Kupující odvozovat žádná práva.
Pokud Kupující podá reklamaci příliš pozdě, nebo nesprávným způsobem, pokud Prodávajícímu neposkytne potřebnou pomoc při přezkoumání reklamace, reklamace nebude akceptována a Kupujícímu z ní nevyplynou žádná práva.
Prodávající může ve své Nabídce prodloužit reklamační lhůtu, v případě úzké součinnosti s Kupujícím při kontrole použití rostlinného materiálu. Součinnost je v této Nabídce specifikována.
Prodávající Kupujícímu zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co bylo dohodnuto ( jako například – mimo jiné – pravost odrůd ). Za výsledky pěstování a/nebo růstu produktů Prodávající neručí, není-li dohodnuto jinak.
 
7.      Dodací lhůty
Prodávající bude co nejpřesněji dodržovat dodací lhůty. Základní dodací lhůta činí 14 dní od data objednávky. Rostliny v kontejneru ( C ) je možné dodávat v průběhu celého roku, rostliny balené ( B ) a prostokořenné ( PK ) je možné dodávat pouze ve vhodných vegetačních termínech, obvykle od 10 října do 30. dubna a dále dle průběhu sezóny.
Není-li dohodnuta žádná dodací lhůta a jde-li od dodávku na požádání, má Prodávající právo realizovat podzimní dodávky po 10. říjnu a jarní dodávky po 1. dubnu příslušného roku.
Při překročení dodací lhůty nemá Kupující právo na žádné odškodnění, není-li výslovně stanoveno jinak.
 
8.      Vyšší moc
Pokud z důvodů nepředvídané události ( z vyšší moci ) nebude moci plnit své závazky vůči Kupujícímu, zůstane plnění těch závazků po dobu trvání vyšší moci odloženo.
V případě vyšší moci nemá Kupující žádné právo na náhradu ( škod ), ani v případě, že by Prodávajícímu situace vyšší moci přinesla užitek.
Pojem vyšší moc se rozumí každá okolnost nezávislá na vůli Prodávajícího, jako například – mimo jiné – vliv počasí ( mráz, povodně ), válka, mobilizace, rekvizice, epidemie, která Prodávajícímu zcela, nebo z části zabrání plnit závazky vůči kupujícímu, nebo díky které plnění závazků od Prodávajícího nelze rozumně vyžadovat, bez ohledu na to, zda bylo možno tu okolnost v  obě uzavření Smlouvy předpokládat či nikoliv. K takovým okolnostem se počítají také: stávky, výluky z práce, pracovní konflikty, blokády, povstání, stagnace, obstávky nebo jiné při výrobě u Prodávajícího nebo u jeho (sub)dodavatelů a/nebo daní, a/nebo opatření jakéhokoliv státního orgánu, jakož i chybění jakéhokoliv povolení vydávaného státními orgány.
 
 
9. Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Tyto podmínky platí od 25.2.2012

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo

Obsah košíku

košík je prázdný

Kontakty

Tel: 603 439 827

email: info@proplant.cz

Dolní navigace