Obchodní podmínky

Pro - Plant spol., s.r.o.

ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne 1.1.2018

1. Použitelnost

V těchto základních obchodních podmínkách ( dále označovaných „Podmínky“ ) se rozumí pod pojmem „Smlouva každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, každá změna, nebo doplnění této Smlouvy, jakož i všechny úkony sloužící k přípravě a realizaci této Smlouvy. Podmínky jsou součástí všech Smluv a platí pro všechny úkony Prodávajícího a Kupujícího s nimi související.

2. Nabídky, realizace smlouvy a informace o produktech a jejich označení

Nabídka nebo informace pro Kupujícího není závazná a platí pouze jako výzva k udělení Zakázky. Pojem Zakázka se v těchto podmínkách rozumí: každý příkaz Kupujícího Prodávajícímu.

Smlouva se realizuje pouze v případě, že Prodávající přijme Zakázku, nebo jestliže Prodávající zakázku provede.

Všem údajům o počtech, mírách a/nebo jiným označením produktů je věnována náležitá péče. Prodávající však nemůže zaručit, že v nich nedojde k odchylkám vzhledem k časové prodlevě mezi Nabídkou a udělenou Zakázkou. Předvedené, nebo poskytnuté vzorky, nebo vyobrazení slouží pouze k naznačení příslušných produktů. Pokud by objednané produkty z jakéhokoliv důvodu dočasně, nebo definitivně již nebylo možno dodat, vyhrazuje si Prodávající právo dodat jiné produkty, které při zachování dohodnuté ceny, se co nejvíce shodují s původně objednanými produkty.

Jestliže se dodané produkty natolik liší od informací Prodávajícího, nebo od příslušných vzorků či vyobrazení, že od Kupujícího nelze rozumně vyžadovat jejich odběr, má Kupující právo zrušit smlouvu týkající se těchto produktů, avšak pouze v případě, že takové zrušení je důvodně nutné.

Při prodeji koupených věcí třetím osobám je Kupující povinen svým kupujícím o produktech poskytnout všechny informace, které jsou užitečné a nutné k zamezení škody, újmy nebo ztráty na osobách či majetku, způsobené používáním, nebo držením těch produktů.

Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti za všechny případné náklady a škody, za které Prodávající ručí z titulu odpovědnosti za zboží, pokud by takové ručení ( mimo jiné ) vyplynulo z neplnění závazku Kupujícího ve smyslu předcházejícího odstavce.

2. Nabídky, realizace smlouvy a informace o produktech a jejich označení

Nabídka nebo informace pro Kupujícího není závazná a platí pouze jako výzva k udělení Zakázky. Pojem Zakázka se v těchto podmínkách rozumí: každý příkaz Kupujícího Prodávajícímu.

Smlouva se realizuje pouze v případě, že Prodávající přijme Zakázku, nebo jestliže Prodávající zakázku provede.

Všem údajům o počtech, mírách a/nebo jiným označením produktů je věnována náležitá péče. Prodávající však nemůže zaručit, že v nich nedojde k odchylkám vzhledem k časové prodlevě mezi Nabídkou a udělenou Zakázkou. Předvedené, nebo poskytnuté vzorky, nebo vyobrazení slouží pouze k naznačení příslušných produktů. Pokud by objednané produkty z jakéhokoliv důvodu dočasně, nebo definitivně již nebylo možno dodat, vyhrazuje si Prodávající právo dodat jiné produkty, které při zachování dohodnuté ceny, se co nejvíce shodují s původně objednanými produkty.

Jestliže se dodané produkty natolik liší od informací Prodávajícího, nebo od příslušných vzorků či vyobrazení, že od Kupujícího nelze rozumně vyžadovat jejich odběr, má Kupující právo zrušit smlouvu týkající se těchto produktů, avšak pouze v případě, že takové zrušení je důvodně nutné.

Při prodeji koupených věcí třetím osobám je Kupující povinen svým kupujícím o produktech poskytnout všechny informace, které jsou užitečné a nutné k zamezení škody, újmy nebo ztráty na osobách či majetku, způsobené používáním, nebo držením těch produktů.

Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti za všechny případné náklady a škody, za které Prodávající ručí z titulu odpovědnosti za zboží, pokud by takové ručení ( mimo jiné ) vyplynulo z neplnění závazku Kupujícího ve smyslu předcházejícího odstavce.

3. Změny a doplňky

Změny a doplňky kteréhokoliv ustanovení Smlouvy a/nebo podmínek platí pouze v případě, že byly Prodávajícím i Kupujícím písemně zakotveny a týkají se výlučně Smlouvy.

4. Ceníky a Ceny

Ceny ( není-li uvedeno jinak ) uvádí Prodávající v Kč. Prodávající může nabídnout Kupujícímu jiné ceny vztahující se na specifikace uvedené v Nabídce, než jsou uvedeny v katalogu. Tyto ceny jsou platné dle této specifikace uvedené v Nabídce a slouží jako podklad pro udělení Zakázky. V případě, že Kupující nedodrží specifikace uvedené v Nabídce ( např. termín udělení Zakázky, množství produktů apod. ), má Prodávající právo se chovat ve smyslu článku 2 této smlouvy.

5. Platby

Kupující, který nemá písemně uzavřenou obchodní smlouvu provádí platbu v hotovosti, předem na účet nebo na dobírku. Kupující, který má písemně uzavřenou obchodní smlouvu provádí platby na fakturu. Běžná lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od data uskutečněného zdanitelného plnění.

Všechny částky účtované Kupujícímu musejí být zaplaceny bez slev či srážek. Kupující není oprávněn provádět kompenzace. Kupující nemá právo odkládat žádné platební závazky vůči prodávajícímu.

Pokud Kupující neplní závazky vůči Prodávajícímu, je mu povinen uhradit veškeré škody vyplývající z neplnění. Při neplnění povinnosti Kupujícího ve smyslu úhrady závazků vůči Prodávajícímu, má Prodávající právo požadovat od Kupujícího smluvní pokutu ve výši 15% z dlužné částky.

Kupujícímu je známo, že v případě neplnění závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, má Prodávající právo informovat ostatní o jménu/názvu tohoto Kupujícího.

6. Kontrola kvality a Reklamace

Kupující si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl použit při výsadbě lze těžko označit subjekt, který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace.

Kupující je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo převzetí důkladně sám zkontrolovat, nebo jím pověřenou třetí osobou dát zkontrolovat. Reklamace s výjimkou pohřešování, které se vyskytnou při převzetí produktů musí být uvedeno na Dodacím listě. Ostatní reklamace je nutno podat nejpozději do 3 dnů písemně, elektronicky na info@proplant.cz a specifikovaně ohlásit Prodávajícímu.

Kupující poskytne veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo jiné tím, že umožní prodávajícímu prozkoumat okolnosti použití zpracování. Z projednání reklamace nemůže Kupující odvozovat žádná práva.

Pokud Kupující podá reklamaci příliš pozdě, nebo nesprávným způsobem, pokud Prodávajícímu neposkytne potřebnou pomoc při přezkoumání reklamace, reklamace nebude akceptována a Kupujícímu z ní nevyplynou žádná práva.

Prodávající může ve své Nabídce prodloužit reklamační lhůtu, v případě úzké součinnosti s Kupujícím při kontrole použití rostlinného materiálu. Součinnost je v této Nabídce specifikována.

Prodávající Kupujícímu zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co bylo dohodnuto ( jako například – mimo jiné – pravost odrůd ). Za výsledky pěstování a/nebo růstu produktů Prodávající neručí, není-li dohodnuto jinak.

7. Dodací lhůty

Prodávající bude co nejpřesněji dodržovat dodací lhůty. Kupující bere na vědomí, že v nabídce Prodávajícího se objevují i sezónní produkty, které nelze v mimosezónním období dodat.

Není-li dohodnuta žádná dodací lhůta a jde-li od dodávku na požádání, má Prodávající právo realizovat podzimní dodávky po 10. říjnu a jarní dodávky po 10. dubnu příslušného roku.

Při překročení dodací lhůty nemá Kupující právo na žádné odškodnění, není-li výslovně stanoveno jinak. Kupující v takovém případě nemá ani právo na zrušení smlouvy, pokud nejde o takové překročení dodací lhůty, že by od Kupujícího nebylo možno rozumně vyžadovat, aby dodržel příslušné ustanovení smlouvy, je-li to naprosto nezbytné.

Není-li dohodnuto jinak platí dodací podmínka franko sklad Prodávajícího ( EXW – Incoterms 1990 ).

Pokud Kupující produkty neodebere nebo včas nevyžádá, bude se vycházet z toho, že neplní závazky, aniž by to bylo třeba prokazovat. Prodávající je pak oprávněn produkty uskladnit, nebo je prodat třetí osobě na účet a riziko Kupujícího. Kupující zůstává dlužen kupní cenu, zvýšenou o úroky a náklady ( cestou odškodnění ), avšak sníženou o čistý výtěžek případného prodeje třetí osobě.

8. Vyšší moc

Pokud z důvodů nepředvídané události ( z vyšší moci ) nebude moci plnit své závazky vůči Kupujícímu, zůstane plnění těch závazků po dobu trvání vyšší moci odloženo.

V případě vyšší moci nemá Kupující žádné právo na náhradu ( škod ), ani v případě, že by Prodávajícímu situace vyšší moci přinesla užitek.

Pojem vyšší moc se rozumí každá okolnost nezávislá na vůli Prodávajícího, jako například – mimo jiné – vliv počasí ( mráz, povodně ), válka, mobilizace, rekvizice, epidemie, která Prodávajícímu zcela, nebo z části zabrání plnit závazky vůči kupujícímu, nebo díky které plnění závazků od Prodávajícího nelze rozumně vyžadovat, bez ohledu na to, zda bylo možno tu okolnost v obě uzavření Smlouvy předpokládat či nikoliv. K takovým okolnostem se počítají také: stávky, výluky z práce, pracovní konflikty, blokády, povstání, stagnace, obstávky nebo jiné při výrobě u Prodávajícího nebo u jeho (sub)dodavatelů a/nebo daní, a/nebo opatření jakéhokoliv státního orgánu, jakož i chybění jakéhokoliv povolení vydávaného státními orgány.

9. Výhrada vlastnictví

Vlastnictví produktů, bez ohledu na jejich dodání, přechází na Kupujícího teprve poté, co Kupující Prodávajícímu zcela splatil všechny částky, které mu podle jakékoliv Smlouvy je, nebo bude dlužen.

Do té doby, než vlastnictví produktů přejde na Kupujícího, Kupující není oprávněn produkty dávat do užívání, nebo je zatěžovat jinými závazky. Kupující je oprávněn produkty, jejichž vlastníkem je Prodávající, prodávat, nebo dodávat třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci normálního provozu podniku Kupujícího. Kupující musí informovat svého odběratele o případných vlastnických právech Prodávajícího.

Při obstávce, ( dočasném ) pozastavení plateb, nebo úpadku Kupující okamžitě informuje obstávajícího exekutora, správce nebo kurátora o (vlastnických) právech Prodávajícího. Kupující zaručuje, že případná obstávka produktů bude neprodleně zrušena.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky platí od 1.1.2018 Firma Pro-Plant s.r.o. je registrována u ÚKZÚZ a plní povinnost opatřovat regulované komodity při internetovém obchodování (smlouvy uzavřené na dálku) rostlinolékařským pasem, a to i v případě dodávek těchto komodit přímo konečným uživatelům. Firma Pro-Plant s.r.o. dále plní povinnost dle čl. 45, odst. 1 (čl. 55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/178, a jako profesionální provozovatel zapojený do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (e-shop) poskytuje zákazníkům informace týkající se zákazů (čl. 40), požadavků (čl. 41, 42) a výjimek (čl. 75), pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných výrobků a jiných předmětů na území EU : a) rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které nesmějí být dováženy na území EU (popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, vymezené na území ČR), pokud pocházejí z jakýchkoli nebo určitých třetích zemí nebo území; článek 7, Příloha VI Nařízení 2019/2072 b)rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které mohou být dovezeny na území EU nebo na tomto území přemísťovány - článek 8, Příloha VII a VIIINařízení 2019/2072, (popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, vymezené na území ČR -článek 10, Příloha X Nařízení 2019/2072), pouze pokud jsou splněny zvláštní nebo rovnocenné požadavky; c) vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které nesmějí být dováženy na území EU; PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2019, čl. 1, příloha I d) malá množstvích určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dovážených na území EU jako součást osobního zavazadla cestujících, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením (dle Nařízení (EU) 2016/2031, čl 75).Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, čl. 7, určené pro osobní spotřebu či použití., a čl. 10, odst. 1. další informace na www.ukzuz.cz

Pro – Plant, spol. s r.o. Slivínko 24 294 78 Dolní Slivno

Jednatel: Ing. Ondřej Patera